Friday, November 16, 2012

BEBAS MEMILIH AGAMA AJARAN MANA? @n_izzah CAKAP TAK GUNA OTAK!!


Antara tiang utama ajaran demokrasi adalah kebebasan. Demokrasi mengajar bahawa manusia memiliki empat jenis kebebasan iaitu kebebasan beragama (berakidah), kebebasan bersuara, kebebasan bertingkah laku dan kebebasan kepemilikan. Tidak ada konsep halal dan haram dalam ajaran demokrasi di mana kesemua bentuk kebebasan itu boleh diamalkan (malah mesti dihormati) asalkan tidak mengganggu hak sama rata orang lain di dalam mengamalkannya.

Bagi Muslim pencinta demokrasi dengan menganggap bahawa demokrasi adalah sebuah sistem yang terbaik yang ada buat masa ini, mereka sering mencari dalil/nas untuk membuktikan bahawa apa yang diajar oleh demokrasi tidak bercanggah dengan Islam. Malah mereka tanpa segan silu dan tanpa rasa bersalah, meletakkan bahawa demokrasi adalah selari dengan ajaran Islam. Untuk itu, maka dicarilah nas-nas yang membuktikan bahawa ajaran demokrasi itu selaras, malah ada yang mengatakan bahawa ia diambil dari ajaran Islam itu sendiri.

Hal ini dirancakkan lagi dengan adanya golongan yang berfahaman Liberal yang sering menafsirkan ayat-ayat Al-Quran mengikut kehendak dan hawa mereka dalam rangka menyebarkan kefahaman songsang mereka bahawa kebebasan dalam demokrasi tidak bercanggah dengan Islam. Golongan Liberal ini begitu mengagungkan idea hak asasi manusia sehingga mereka berani menyatakan bahawa setiap manusia bebas untuk melakukan apa sahaja sesuai dengan hak asasi walau ke tahap menukar agama sekalipun.

Mereka kemudian memetik ayat-ayat Al-Quran, antaranya Surah al-Baqarah: 256 bagi membenarkan hujah mereka. Tafsir Ayat tersebut Allah S.W.T berfirman :

“Tidak ada paksaan di dalam (memasuki) agama (Islam). Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Kerana itu, siapa yang mengingkari Thaghut dan mengimani Allah, sesungguhnya ia telah berpegang pada tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” [TMQal-Baqarah (2):256].

Dari sesi sabab an-nuzul (sebab penurunan) ayat ini, Muhammad bin Ishaq menuturkan dari Ibnu Abbas bahawa ayat ini turun kepada seorang Ansar dari Bani Salim bernama al-Husaini. Beliau memiliki dua orang anak yang beragama Nasrani sedangkan beliau sendiri adalah seorang Muslim. Lalu beliau berkata kepada Rasulullah S.A.W :

“Apakah tidak aku paksa sahaja keduanya (untuk masuk Islam) kerana mereka enggan kecuali menjadi Nasrani.”

Allah S.W.T kemudian menurunkan ayat ini menjelaskan perkara tersebut (Tafsir Ibnu Katsir)

Firman Allah Laikraha fi al-deen : tidak ada paksaan di dalam (memasuki) agama (Islam)] di mana makna al-ikrah (paksaan), sebagaimana dituturkan al-Baidhawi adalah mewajibkan orang lain melakukan suatu perbuatan sementara orang yang dipaksa itu tidak melihat kebaikan di dalamnya tatkala ia membawanya (Al-Baidhawi, Anwar at-Tanzil wa Asrar al-Ta’wil, Jilid 1, ms135).

Adapun ad-deen yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah deenal-Islam (Ath-Thabari, Jami’ al-Bayan fiTa’wil al-Qur’an, Jilid 3, ms19). Walaupun berbentuk pernyataan, yakni menafikan pemaksaan dalam agama, ia mengandung makna larangan (Al-Alusi, Ruh al-Ma’aniJilid 2). Ertinya, ayat ini melarang tindakan memaksa orang kafir untuk masuk ke dalam deen al-Islam. Kesimpulan demikian juga disampaikan oleh ramaimufassirin (ahli tafsir) seperti Ibnu Jarir al-Thabari, Ibnu Katsir, al-Samarqandi dan al-Jazairi.

Meskipun tidak boleh memaksa orang-orang kafir masuk ke dalam agama Islam berdasarkan ayat ini, namun dalam beberapa ayat lainnya terdapat kewajipan perang untuk menghadapi orang-orang kafir dan munafik [lihat at-Taubah (9):73, at-Tahrim (66):3 dan lain-lain). Akan tetapi, perang itu harus dihentikan ketika mereka bersedia menjadi kafir dzimmi (kafir warganegara yang tunduk kepada pemerintahan Islam) dan membayar jizyah [lihat at-Taubah (9):29]. Maksud “kafir” merangkumi siapa sahaja yang beragama selain Islam sama ada Majusi, Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani), Buddha, Hindu, Sikh, ateis dan lain-lain.

Suatu ketika Umar ra. menyebut tentang kaum Majusi, lalu ia berkata :

“Aku tidak tahu bagaimana memperlakukan mereka.’ Abdurrahman bin Auf kemudian berkata, ‘Aku bersaksi bahawa aku benar-benar mendengar Rasulullah S.A.W bersabda, ‘Perlakukanlah mereka (yakni penganut Majusi) sebagaimana perlakuan terhadap Ahlu Kitab” [ HR Malik].


Perlu diperhatikan dan difahami dengan benar, bahawa larangan paksaan itu hanya berlaku dalam memasuki Islam, yakni orang kafir (selain musyrik Arab) tidak boleh dipaksa untuk masuk Islam. Berbeza halnya apabila seseorang kafir itu sudah masuk Islam (menjadi Muslim) dan hendak keluar dari Islam (murtad). Hal ini sama sekali tidak dibenarkan dan tidak termasuk dalam pengertian ayat di atas. Islam mewajibkan pemeluknya untuk tetap berada di dalam Islam. Apabila ada yang hendak keluar atau murtad dari agamanya (Islam), maka Islam akan menjatuhkan hukuman yang sangat berat kepada pelakunya, yakni hukuman bunuh (mati). Hukuman mati ini wajib dijatuhkan apabila pelakunya tetap berkeras mahu murtad meski pun sudah diminta bertaubat dan diberi tempoh waktu untuk kembali ke pangkuan Islam.

Rasulullah S.A.W bersabda :

“Siapa sahaja yang menukar agamanya, maka bunuhlah ia” [HR Bukhari, Ahmad, Abu Daud, at-Tirmizi, al-Nasa’i dan Ibnu Majah].

Ringkasnya, sebagaimana yang disampaikan oleh ath-Thabari, ayat ini bermakna “tidak ada paksaan dalam beragama bagi orang yang halal diterima jizyah-nya, dengan membayar jizyah serta redha dengan hukum Islam” (Ath-Thabari, Jami’ al-Bayan, Jilid 3, ms19).

Mengenai makna ath-thagut, banyak penjelasan yang disampaikan oleh para mufassirin. Meskipun tampak berbeza-beza, namun semuanya memiliki kesamaan. Al-Baidhawi  berkata ath-thagut dengan syaitan, berhala dan segala sembahan selain Allah atau yang menghalangi dari penyembahan terhadap Allah. Al-Jazairi juga menjelaskan kata ath-thagut sebagai segala sesuatu yang memalingkan dari ibadah kepada Allah S.W.T, baik dari kalangan manusia, syaitan atau lainnya. Ibnu Katsir juga menegaskan bahawa makna thagut adalah syaitan. Hal itu meliputi semua jenis keburukan yang dilakukan oleh orang Jahiliyah, baik menyembah berhala, berhukum kepadanya dan meminta pertolongan kepadanya. Al-Jauhari, sebagaimana dipetik oleh asy-Syaukani dalam tafsirnya, menyatakan bahawathagutadalah dukun, setan dan semua pemimpin kesesatan.

Sikap Terhadap Orang Kafir

Ayat ini sering dicemari oleh kaum Liberal untuk menjustifikasi idea kebebasan beragama (hurriyah al-‘aqidah). Kewujudan golongan Liberal itu sendiri adalah kerana kebebasan berpendapat tanpa batas yang disediakan oleh demokrasi. Idea puak Liberal ini memandang bahawa manusia memiliki kebebasan penuh dalam beragama di mana manusia bebas memeluk, menentukan, dan berpindah-randah antara agama sesukanya, termasuk juga bebas untuk tidak beragama. Mereka berhujah bahawa kebebasan ini terpakai untuk semua orang termasuk Muslim. Justeru, andai ada seseorang pada hari ini beragama Islam, keesokannya murtad menjadi Kristian, esoknya lagi bertukar ke agama Buddha dan setelah itu berubah menjadi ateis, hal iniboleh sahaja dan sah menurut puak Liberal. Ia tidak boleh dilarang, bahkan tindakannya mesti dianggap sebagai pilihan yang harus dihormati. Potongan ayat ini, “la ikrahafî al-deen”, didakwamereka selaras dengan idea kebebasan yang lahir dari ideologi sekularisme yang diamalkan di bawah sistem demokrasi.

Dakwaan tersebut jelas batil. Sebagaimana telah diungkapkan di atas, tiadanya paksaan dalam agama itu hanya dalam konteks orang kafir masuk ke dalam agama Islam yakni orang kafir (selain musyrik Arab) tidak boleh dipaksa untuk masuk Islam. Namun, jika seseorang kafir itu sudah masuk Islam (sudah menjadi Muslim) makadia tidak boleh lagi keluar atau murtad dari Islam. Jika ia berkeras dengan pendiriannya untuk keluar (murtad) maka ia wajib dijatuhkan hukuman mati, sebagaimana nas hadis di atas. Setiap orang yang memeluk Islam wajib melaksanakan syariat Islam seratus peratus dan syariat Islam menetapkan bahawa jika ia keluar dari Islam, maka ia wajib dibunuh. Hukum syariat ini terpakai kepadanya.

Dalam idea kebebasan beragama, demokrasi mengajar bahawa manusia bebas secara mutlak untuk memilih agama masing-masing di mana kebebasan itu menjadi hak manusia yang tidak boleh diganggu gugat. Tidak ada konsekuensi apa pun atas pilihan seseorang dalam memilih agama, malah tindakan menghukum (apatah lagi hukuman mati)seseorang yang menukar agama dianggap sangat kejam. Sesungguhnya ajaran demokrasi ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam masalah agama (akidah), manusia tidak dibiarkan dan tidak dibenarkan memilih sesuka hatinya. Allah SWT sebagai Pencipta manusia telah memerintahkan setiap manusia untuk memeluk Islam. Perintah Allah tersebut bersifat jazm(tegas dan pasti) dan tidak ada pilihan di dalamnya. Siapapun yang memenuhi perintah itu akan mendapatredhaNya, pahala dan syurga. Sebaliknya, siapa sahaja yang mengingkari perintah tersebut akan mendapat murkaNya, dosa dan azab neraka selama-lamanya. Memeluk Islam bukanlah perkara pilihan (dalam erti kata boleh dikerjakan atau tidak) sesuka hati manusia. Ia adalah perintah Allah SWT yang wajib ditaati oleh semua manusia.


Perlu difahami juga bahawa tiadanya paksaan itu sama sekalibukan disebabkan semua agama itu sama benarnya sehingga manusia diberi kebebasan memilih agama sesukanya, seperti anggapan kaum Liberal. Kalimat dalam ayat ini “qadtabayyana al-rusyd min al-ghayy” memberikan penegasan bahawa paksaan dalam memeluk Islam tidak diperlukan disebabkan kerana kebenaran Islam amat jelas dan terang.

Mengomentari ayat ini, Ibnu Katsir berkata, “Janganlah kalian memaksa seseorang untuk masuk Islam kerana telah jelas dan terang dalil-dalil serta bukti-bukti kebenarannya hingga tidak diperlukan lagi paksaan terhadap seseorang untuk masuk ke dalamnya” (Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur’an al-‘Adzim, Jilid 1, ms285).

Apa yang jelas dan pasti adalah, ayat ini tidak ada kaitannya dengan idea kebebasan beragama yang dibawa oleh Barat dan ia bertentangan sama sekali dengan ideakebebasan di bawahajaran demokrasi. Sesungguhnya manusia itu tidak bebas beragama, tetapi wajib beragama Islam. Idea kebebasan beragama ini sesungguhnya merupakan ajaran demokrasi yang lahir dari idea manusia, yang memisahkan agama dari kehidupan. Demokrasi tidak lain merupakan sebuah konsep dan sistem kufur yang berasal dari Barat yang haram untuk diambil, diterapkan dan disebarluaskan oleh umat Islam. Renung-renungkanlah....


GR kata: Nurul Izzah tak belajar agama sebab tu cakap hentam kromo...

No comments:

Artikel pelbagai